Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Органи Дома здравља

Органи Дома здравља

Органи Дома здравља су:
Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Директор др Василије Антић
Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља. Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је Оснивачу за рад Дома здравља.


 
Управни одбор - председник Горан Љубисављевић, дипломирани инжењер машинства
Управни одбор доноси Статут Дома здравља уз сагласност Оснивача и друге опште акте у складу са законом. Одлучује о пословању Дома здравља и доноси програм рада и развоја, финансијски план и годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду и пословању и подноси га Оснивачу на разматрање. Одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора. Утврђује цене здравствених услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем, доноси план стручног усавршавања здравствених радника и сарадника, разматра извештај о извршеној унутрашњој и спољној провери квалитета стручног рада. Одлучује о набавци медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, доноси одлуке у вези инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања и изградње објеката и набавке опреме и текућег одржавања и обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.Надзорни одбор – председник Миодраг Савић, доктор медицине
Надзорни одбор надзире законитост рада и пословања Дома здравља, разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун, врши увид у спровођење одлука Управног одбора, врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља, доноси Пословник о свом раду, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће