Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Стручни савет

Стручни савет

Стручни органи Дома здравља су Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор, Комисија за унапређење квалитета рада и Комисија за рецензију и едукацију.

Стручни савет – председник др Ивица Магдић
Стручни савет Дома здравља је саветодавно тело Директора и Управног одбора. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља, предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља, предлаже Управном одбору план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља, прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља, предлаже чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада, обавља и друге послове утврђене Статутом.Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља. Чине га начелници служби Дома здравља.Етички одбор – председник Прим. др Љиљана Мирков

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру.

Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија, доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите, а разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља.Комисија за унапређење квалитета рада – председник др Слађана Бошковић

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. Доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља.


 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће