Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Организација

Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА

Дом здравља Крагујевац, здравствена установа примарне здравствене заштите на подручју града Крагујевца, са укупно 605 запослених (од тога 575 на неодређено и 30 на одређено време), покрива простор од 835 км2 и пружа здравствену заштиту за 169.397 осигураника са територије Града Крагујевца који гравитирају ка нашој здравственој установи, односно за 157.338 осигураника који имају изабраног лекара и за све осигуранике са територије Града Крагујевца и са подручја Филијале Крагујевац у којима здравствене установе немају одређене специјалности.

Седиште Дома здравља Крагујевац је у Огранку Станово, ул. Краља Милутина бр. 1.

У обављању здравствене делатности, на примарном нивоу  Дом здравља промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге за све категорије становника у складу са законом и то из: опште медицине; педијатрије; гинекологије; поливалентне патронаже; кућног лечења и здраваствене неге; медицине рада; биохемијско-хематолошке дијагностике; радиолошке дијагностике; социјалне медицине са информатиком, као и специјалистичко-консултативне услуге из интерне медицине; пнеумофтизиологије; психијатрије; офталмологије; оториноларингологије; дерматовенерологије и спортске медицине
Организациона структура.У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада у Дому здравља су по функционалном принципу образоване:

1. Служба за здравствену заштиту одраслих;
2. Служба за здравствену заштиту предшколске деце;
3. Служба за здравствену заштиту школске деце;
4. Служба за здравствену заштиту жена;
5. Служба за здравствену заштиту радника;
6. Служба кућног лечења и здравствене неге;
7. Служба поливалентне патронаже;
8. Служба лабораторијске дијагностике;
9. Служба радиолошке дијагностике;
10. Служба за специјалистичко-консултативну делатност;
11. Служба за правне и економско –финансијске послове;
12. Служба за техничке послове и друге сличне послове.

Образовање ужих организационих јединица, укључујући и просторно издвојене јединице, уређене су актом о организацији и систематизацији послова  коју доноси директор.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће