Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Служба за правне и економско – финансијске послове

Служба за правне и економско – финансијске послове

Одсек за правне послове и нормативну делатност
Шеф одсека
дипл. правник Љубомир Јокић, тел 034 /302-087
e-mail: pravna.sluzba@dzkg.rs

Одсек за кадровске послове и људске ресурсе
Шеф одсека
правник Драгана Јовановић, тел 034 /323 - 087
e-mail: kadrovi@dzkg.rs

Одељење за опште послове

Шеф одељења
дипл. правник Надежда Ристић, тел 034 /323 - 087
e-mail: pisarnica@dzkg.rs

Одељење  за финансијске послове
Шеф одељења
економиста Марија Јанковић, тел 034 /323 - 357
e-mail: efsluzba@dzkg.rs

Одељење за рачуноводствене и књиговодствене послове
Шеф одељења 
дипл. ецц Драгана Петровић, тел 034 /323 - 208
e-mail: knjigovodstvo@dzkg.rs

Одељење набавке
Шеф одељења
дипл.економиста  Биљана Миливојевић, службеник за јавне набавке,  тел 034/ 324-076
e-mail: javne.nabavke@dzkg.rs

Одсек маркетинга плана и анализе
Шеф одсека
дипл. ецц Младен Филиповић, тел 034 /323 - 357
e-mail: plan.analiza@dzkg.rs

Одсек интерне контроле
Интерни ревизор
дипл. ецц Мирјана Мишић, тел 034 /323 - 357
e-mail: interni.revizor@dzkg.rs

Одсек информационих система и технологија
Шеф одсека
дипл. инг Дејан Стевановић, тел 069/323 90 76
e-mail: it@dzkg.rs

Одељење  набавки координирано планира и спроводи  набавку основних средстава, ситног инвентара, потрошног материјала, опреме и лекова у складу са позитивном законском регулативом. Захваљујући овом одељењу сачињавају се рационални планови набавки, редовно прати реализација уговора о набавци, прате  прописи у овој области и води ажурна евиденција о извршеним набавкама, тако да је омогућено несметано одвијање процеса рада. Захваљујући електронском магацинском пословању прати се стање залиха и креира дистрибуција набавки у складу са уговорима добављача. Одељење има пет извршиоца, који се континуирано едукују и унапређују добре пословне односе са партнерима.Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће