Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Заштитник пацијентових права

Заштитник пацијентових права

Саветник за заштиту права пацијента и
Заштитник права осигураника

Саветник за заштиту права пацијента
На основу Закона о правима пацијената (Сл.гл РС бр.45/13) у јединици локалне самоуправе заштиту права пацијената пружа Саветник за заштиту права пацијената.
Ради заштите права својих права из области здавствене заштите пацијенти из Крагујевца могу се обратити правници Весни Стевановић.

Адреса: ул. Николе Пашића бр.6
Број собе и спрат: соба 408; III спрат
Радно време: 7.30 – 15.00 часова
Телефон: 034/ 6170417 и 060/ 2340314
e-mail: vesnastevanovic@kg.org.rs

Лице за заштиту података о личности
На основу Члана 192, Закона о раду (Сл.гл РС бр.24/05, 75/2014 и 13/2017) и Члана 23 Статута Дома здравља Крагујевац, а сходно Члану 56 Закона о заштити података о личности (Сл.гл РС бр.87/2018), директор Дома здравља донео је Одлуку о именовању Љубомира Јокића, дипломираног правника Дома здравља Крагујевац, за лице за заштиту података о личности

Контакт подаци:
Адреса: Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр.1
Број собе и спрат: канцеларија бр.6, II спрат
Радно време: 07.00 – 15.00 часова
Телефон: 034/323-208 и 069/323-91-07
Маил адреса: pravna.sluzba@dzkg.rs 

Члан 41 Закона о правима пацијената
(1) Пацијент, односно његов законски заступник, приговор може поднети саветнику пацијената писмено или усмено на записник.
(2) По приговору из става 1. овог члана, саветник пацијената одмах, а најкасније у року од пет радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору.
(3) Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, саветник пацијената сачињава извештај, који одмах, а најкасније у року од три радна дана, доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе јединице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.(4) Директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан је да у року од пет радних дана од добијања извештаја саветника пацијената, достави саветнику пацијената обавештење о поступању и предузетим мерама у вези са приговором.
(5) Подносилац приговора, који је незадовољан извештајем саветника пацијената из става 3. овог члана, може се, у складу са законом, обратити Савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.
(6) Саветник пацијената доставља месечни извештај о поднетим приговорима директору здравствене установе, ради његовог информисања и предузимања одређених мера у оквиру његове надлежности.
(7) Саветник пацијената доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КОМПЛЕТАН ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће