Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Развојно саветовалиште

Развојно саветовалиште организационо припада Служби за здравствену заштиту предшколске деце и налази се у Централном дечјeм диспанзеру на адреси
Ул Змај Јовина бб
Тел.034 370-132

Садржај рада Развојног саветовалишта је део превентивног програма који се састоји од дијагностике, праћења и терапије деце са проблемима и поремећајима у развоју, од рођења до 7 године.

1. ЦИЉ РАДА

1.1.Превентивни здравствено – васпитни рад са свом децом која имају пролазне развојне сметње,
1.2. Рано откривање и праћење деце рођене са ризиком, рана дијагностика и рана интервенција ради спречавања развојних сметњи,
1.3. Систематски прегледи деце од рођења до поласка у први разред основне школе.
1.4. Указивања помоћи родитељима да лакше схвате и прихвате проблем и евентуалну последицу касније у одрастању детета.
1.5. Обука родитеља у стицању вештина за стимулацију психомоторног развоја детета, као равноправног члана тима у борби за спречавање или ублажавање евентуалних последица.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

2.1. Садржај рада Развојног саветовалишта је део превентивног програма који се састоји од дијагностике, праћења и терапије деце са проблемима и поремећајима у развоју, од рођења до 7 године.
2.2. Откривање деце са факторима ризика (контрола и праћење раста и развоја и обезбеђивање стимулативних третмана)
2.3. Рад са децом са психосоцијалним проблемима
2.4. Рано откривање психомоторних, емоционалних, сензорних, говорних и сазнајних поремећаја и код деце која нису имала ризик на рођењу
2.5. Систематски прегледи и терапијски поступци логопеда, као и терапијски поступци и саветовање психолога и педагога

3. ДЕФИНИЦИЈA

3.1. Нормалан развој је онај који је типичан, уобичајен, очекиван за узраст и без абнормалности. Просечан узраст је рачунски добијена вредност (норма) око које се остале вредности подједнако групишу.

3.2. У описивању незадовољавајућег развоја најчешће се користе термини „успорен развој“, „ретардација“, и „дисхармоничан развој“.

3.3. Дете са успореним развојем развија се спорије од очекиваног и због тога касни у односу на децу свог узраста. Постоји могућност да деца успореног развоја надокнаде заостајање у развоју и сустигну децу свог узраста, али је за то неопходно да се развој одвија бржим темпом од нормалног за дати период.

3.4. Ретардација (немогућност учења - „learning disability“) је израз који означава да је достигнути ниво развоја значајно испод очекиваног за узраст, и да је мало вероватно да се нормални развој може достићи, чак и под претпоставком да се развој одвија убрзаним темпом.

3.5. Дисхармоничан развој означава да постоји заостајање или неуобичајеност у развоју појединих области које чине личност детета (психомоторика, говор, осећања, интелигенција) док су остале функције нормалне или приближне за узраст. Овде спадају тешкоће везане за развој говора (развојне дислалије и дисфазије), психомоторике (психомоторно нестабилно дете, развојне диспраксије и дисграфије), затим сметње у сазнајној области (развојне дисгнозије, дискалкулије, дислексије, дисортографије), и у осећајној области (интелектуална инхибиција, елективни мутизам). Глобалан несклад који захвата све области личности детета назива се општом развојном дисхармонијом, која, према Десетој међународној класификацији болести (МКБ-10) спада у такозване первазивне поремећаје развоја, међу које се убраја и аутизам и аутизму слични поремећаји.

4. ОДГОВОРНОСТ

4.1 Одговоран за контролу спровођења рада Развојног саветовалишта је Дом здравља Крагујевац и Републички фонд за здравствено осигурање.

4.2 Одговорни за спровођење процедура су начелник, шеф Развојног саветовалишта, сви здравствени сарадници који учествују у процесу рада Развојног саветовалишта и главна сестра службе.

5. ПОСТУПАК

5.1. Породица, односно дете, може бити упућено у Развојно саветовалиште од стране изабраног педијатра након обавезних систематских прегледа или на захтев родитеља. Уз добијени упут, преглед у Развојном саветовалишту се заказује путем телефона 034/370-132 или лично (у Централном дечјем диспанзеру) код медицинских сестара.

У Развојном саветовалишту је заступљен тимски рад, а чланове тима чине: два педијатра, 4 логопеда, психолог, педагог и 2 медицинске сестре. Рад се одвија свакодневно у две смене.

Педијатар обавља прве и контролне прегледе средом. Заказивање прегледа у Развојном саветовалишту је путем телефона 034/370-132 или лично (у Централном дечјем диспанзеру) код медицинских сестара.

Списак запослених у Развојном саветовалишту:

др Весна Станисављевић, педијатар 
Данијела Крунић, логопед
Марина Марковић, логопед
Сандра Михаиловић Радојевић, психолог
Душица Павловић, медицинска сестра
Весна Бараћ Миладиновић, логопед
Ивана Пантовић, логопед
Бојана Миковић, педагог
Нела Живановић, виша медицинска сестра

Систематски прегледи и терапијски поступци логопеда,као и терапијски поступци и саветовање психолога и педагога се обављају свакога дана.
Родитељи долазе сами и са дететом на разговор-саветовање због развојних тешкоћа детета: храњење, спавање, игра, регулисање и контрола навика у пражњењу столице и мокраће, савладавање школских и ваншколских вештина, говор, муцање и тикови, проблем пажње, љубомора, непослушност и слично.
Начин на који се Ваше дете понаша, игра, учи и говори даје важне податке о његовом развоју. Развојне прекретнице чине радње које већина деце може да изврши у одређеном узрасту

5.5. Дијагностички поступак

- анамнеза (лична,породична)
- утврђивање статуса; уз адекватну примену савремених средстава и метода за
стручну клиничку процену и дијагностику.
- утврђивање дијагнозе и планирање третмана
- синтеза прегледа и писање дијагностичког закључка, мишљења о прогнози и
одређивање поступака у третману
- извођење инструменталних терапијских поступака употребом електроакустичких апарата
- конзилијарни преглед
- рад на регистровању и депоновању података

5.6. Терапијска процедура

Терапијска процедура се спроводи развијањем свеобухватног приступа за одређено дете са пролазним развојним проблемима, применом техника које ће бити најбоље за то дете. Примењује се концепт индивидуалног развоја и индивидуалног терапијског плана .

5.7. Општи задаци са подручја здравствено-васпитне делатности

- организовање и извођење стручног рада по подручјима
- учествовање у изради концепта здравствено-васпитног рада
- активно учешће у изради годишњих, средњерочних и других планова на подручју здравствено-васпитне делатности
- праћење учинка метода и облика здравствено-васпитног рада и увођење нових
- ангажовање на увођењу и примени иновација техничка и друга помагала у
извођењу здравствено-васпитног рада
- сарадња са организацијама, заводима, институтима и матичним образовним
институцијама одговорним за извођење здравствено-васпитног рада
- суделовање у припреми полазних основа за друштвено договарање
- проучавање стручне литературе за своје подручје рада, перманентна стручна
усавршавања у оквиру радне организације и других надлежних институција

6. ЗАПИСИ

6.1 Картон пацијента у Развојном саветовалишту, здравствени картон пацијента, картон пацијента у електронској форми, дневни протокол о спровођењу прегледа и терапијских поступака, протокол о индивидуалном здравствено – васпитном раду, регистар отворених картона.

7. ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.1. Стручно методолошко упутство за спровођење примарне здравствене заштите

7.2. Национални програм здравствене заштите жена, деце и омладине

7.3. Службени гласник РС

У циљу перманентне бриге нашег здравственог система о деци и породици, у ванредним околностима због пандемије вирусом Корона и иначе, покренули смо подкаст https://anchor.fm/danijela-krunic и блог https://danijelakrunic.blogspot.com/ као подршку развојним, психолошким и социјалним потребама деце и њихових породица.

УНИЦЕФ видео поруке на тему раног развоја:
Значај првог додира
Читање
Игра
Дојење
Контакт
Сваки тренутак је важан

Проверите постигнућа Вашег детета, разговарајте са изабраним педијатром о његовом развоју и шта даље треба да очекујете.

Брошура- Увод у развој говора и језика
Контролне листе прекретнице у развоју и
Контролне листе развојних способности
Брошура Развојног саветовалишта: Смернице за подршку деци предшколског узраста, Пандемија Ковид-19; Данијела Крунић
Ти си мој херој
Izabela: Bajka o princezi koja je mucala

Београдски психолошки центар је невладино непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области очувања и унапређивања менталног здравља деце и породице. Сајт Београдског психолошког центра (https://odrastanje.rs) пружа родитељима нове информације о томе како да негују децу и омогуће им да што боље развијају своје потенцијале.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће